معرفی محله

کمينه
طبق آمار ارائه شده در سال1385 از سوی مرکز آمار ایران، محله قنات کوثر 19865نفر جمعیت را در خود جای داده است. از این تعداد 9921نفر معادل 94/49درصد مرد و در مقابل 9944نفر معادل 06/50درصد زن هستند. نسبت جنسی در این محله 76/99 برآورد شده که طبق آن در محله قنات کوثر به ازای هر 100زن، 76/99 مرد وجود دارد.
تعداد خانوار در این محله 5756 بوده و بعد خانوار در محله قنات کوثر 44/3 محاسبه شده است که نشان می دهد هر خانواده در این محله حدود 4نفر عضو دارد.
هم چنین وضع سواد در محله نشان می دهد، 18169نفر معادل 46/91درصد باسواد و در مقابل 580نفر معادل 91/2درصد از اهالی محله بی سواد هستند. تعداد مردان باسواد 9163نفر و تعداد زنان باسواد 9006نفر است.
طبق آن مردان 01/1 برابر زنان دارای سواد هستند. در مقابل تعداد زنان بی سواد بیش از تعداد مردان بی سواد است. زنان بی سواد 389نفر و مردان بی سواد 191نفر جمعیت دارند. طی آن زنان بی سواد 03/2 برابر مردان بی سواد محله جمعیت دارند.
با توجه به وضع زناشویی در محله قنات کوثر، بیش ترین فراوانی یعنی 10426نفر معادل 48/52درصد از کل جمعیت، دارای همسر هستند.
همچنین بیش ترین فراوانی طبق گروه بندی های سنی نیز مربوط به گروه سنی 24-20ساله بوده و برابر با 2503نفر معادل 60/12درصد است. به این ترتیب 60/12درصد از اهالی محله قنات کوثر از 20تا24سال سن دارند.
مهاجران 1228نفر معادل 18/6درصد، زنان خانه دار 4561نفر معادل 95/22درصد و افراد بیکار 571نفر معادل 87/2درصد از کل جمعیت محله قنات کوثر را تشکیل می دهند.
اطلاعات آماری جامعی از محله گردآوری گردیده است که در قالب جدول زیر ارائه می گردد :

ردیف

شاخص

تعداد

ردیف

شاخص

تعداد

1

جمعیت

19865

21

جمعیت 14 ـ 10 ساله

1167

2

تعداد مرد

9921

22

جمعیت 19 ـ 15 ساله

1802

3

تعداد زن

9944

23

جمعیت 24 ـ 20 ساله

2503

4

تعداد با سواد

18169

24

جمعیت 29 ـ 25 ساله

1968

5

تعداد بی سواد

580

25

جمعیت 34 ـ 30 ساله

1499

6

تعداد باسواد مرد

9163

26

جمعیت 39 ـ 35 ساله

1450

7

تعداد باسواد زن

9006

27

جمعیت 44 ـ 40 ساله

1395

8

تعداد بی سواد مرد

191

28

جمعیت 49 ـ 45ساله

1444

9

تعداد بی سواد زن

389

29

جمعیت 54 ـ 50 ساله

1468

10

وضع زناشوئی ـ دارای همسر

10426

30

جمعیت59 ـ 55 ساله

1105

11

وضع زناشوئی ـ بی همسر براثر فوت

664

31

جمعیت 64 ـ 60 ساله

799

12

وضع زناشوئی ـ بی همسر براثر طلاق

202

32

جمعیت 65 ساله و بیشتر

1312

13

وضع زناشوئی ـ هرگز ازدواج نکرده

6581

33

تعداد مهاجر

1228

14

وضع زناشوئی ـ اظهار نشده

38

34

تعداد شاغل

5986

15

تعداد خانوار

5765

35

تعداد بیکار

571

16

تعداد خانوار ـ معمولی ساکن

5744

36

تعداد محصل

4032

17

تعدا خانوار ـ گروهی

21

37

تعداد دارای درآمد بدون کار

1827

18

تعداد خانوار ـ موسسه ای

0

38

تعداد خانه دار

4561

19

جمعیت 4 ـ 0 ساله

913

39

 

 

20

جمعیت 9 ـ 5 ساله

1040

40

 

 

مهد کودک و پیش دبستانی های محله قنات کوثر :
 • رضوان : ميدان اميد-خيابان مطهري-کوچه 11شرقي-پلاك 39
 • استاد شهریار : ميدان اميد-خيابان استقلال-نبش خيابان مسجد کوثر
 • هدایت : ميدان اميد-خيابان قنات کوثر-داخل محوطه تصفيه خانه
 • آرامش خاطر : ميدان اميد-خيابان مطهري-کوچه 1شرقي-پلاك 5
 • گل ریحانه : ميدان قنات کوثر-بزرگراه وفادار-25متري شکوفه-نبش کوچه غربي

راهنمایی و دبیرستان های محله قنات کوثر :
 • هدف : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-کوچه 2 مرکزي
 • مهر : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-نبش کوچه 9مرکزي
 • هدایت : ميدان اميد-خيابان قنات کوثر-داخل محوطه تصفيه خانه
 • شهید غیاثوند : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-کوچه 2 مرکزي
 • رهروان علم : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-انتهاي کوچه 4مرکزي

آموزشگاه های آزاد محله قنات کوثر :
 • رهروان علم : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-انتهاي کوچه 4مرکزي
 • کمانه : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-انتهاي کوچه 7مرکزي
 • سروری : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-کوچه 8مرکزي

درمانگاه ها و داروخانه های محله قنات کوثر :
 • آزمايشگاه تشخيص طبي آريا : ميدان اميد-خيابان مطهري-نبش کوچه 1شرقي- پلاك 1
 • رادان : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-کوچه 11 مرکزي
 • زیرزمین مسجد : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-نبش کوچه 5غربي
 • امید : ميدان اميد-خيابان قنات کوثر-بعد از بلوار بوستان غربي
 • ژابیز : ميدان اميد-خيابان مطهري-کوچه 4شرقي
 • پرشیا : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-نبش کوچه 6غربي
 • دکتر شریفیان : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-کوچه 11 مرکزي

باشگاه های ورزشی محله قنات کوثر :
 • امید : ميدان اميد-خيابان قنات کوثر-بعد از بلوار بوستان غربي

پارک ها و فضاهای سبز محله قنات کوثر :
 • ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان 25 متري شکوفه-کوچه 5غربي
 • ميدان اميد-خيابان قنات کوثر-بعد از بلوار بوستان غربي-ضلع غربي خيابان گلستان
 • خيابان استقلال-ضلع شرقي ميدان اميد
 • ميدان اميد-خيابان استقلال
 • ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-کوچه 11 مرکزي
 • ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر-کوچه 1 مرکزي
 • میثاق : ميدان اميد-خيابان استقلال-خيابان 25 متري شکوفه-نبش کوچه 6غربي
 • زنبق : ميدان اميد-خيابان قنات کوثر-بعد از بلوار بوستان غربي
 • ارغوان : ميدان اميد-خيابان قنات کوثر-بعد از بلوار بوستان غربي-ضلع غربي خيابان گلستان

مساجد محله قنات کوثر :
 • الکوثر : خيابان استقلال-خيابان مسجد کوثر
 • جامع امید : خيابان استقلال-ميدان اميد-خيابان قنات کوثر